The Star Beacon; Ashtabula, Ohio

November 6, 2012

Obama wins re-election


Star Beacon

— President Obama wins Ohio and thus re-election, projections show.